Oferta

Złotowski Dom Kultury oferuje możliwość wynajmu sal i sprzętu do organizacji spotkań, prelekcji, pokazów, konferencji, prezentacji oraz innych imprez kulturalno- oświatowych i okolicznościowych.

Cennik wynajmu sal, urządzeń i usług Złotowskiego Domu Kultury.

Lp. Rodzaj usługi Cena (brutto)
1 Wynajem sali kinowej w budynku ZDK 120 zł/godz.
2 Wynajem sali- holu w budynku ZDK 80 zł/godz.
3 Wynajem sali lustrzanej w budynku ZDK 60 zł/godz.
4 Wynajem pracowni w budynku ZDK 55 zł/godz.
5 Wynajem pomieszczenia z części piwnicznej budynku ZDK 55 zł/godz.
6 Wynajem sprzętu nagłaśniającego 75 zł/godz.
7 Wynajem sprzętu oświetleniowego 75 zł/godz.
8 Wynajem rzutnika multimedialnego 85 zł/godz.
9 Kwota ryczałtu za energię elektryczną dla mammobusów, itp. 140 zł/dzień
10 Za korzystanie z pomieszczeń w celach niekomercyjnych zbieżnych z działalnością ZDK przez organizacje pozarządowe inne osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, nieprowadzące działalności gospodarczej 10 zł/godz. lub ryczałt 100,00 zł/miesiąc

 

 

REGULAMIN WYNAJMU SAL I SPRZĘTU ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG PRZEZ ZŁOTOWSKI DOM KULTURY

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.  Wynajmującym należy przez to rozumieć Złotowski Dom Kultury zwany dalej ZDK.

2.  Kontrahencie/Najemcy/Wypożyczającym należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę, która dokonuje płatnej rezerwacji sali, sprzętu lub zespołu artystycznego 
i ponosi odpowiedzialność za przedmiot najmu oraz organizację wydarzenia.

3.  Biorącym w użyczenie należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę, która dokonuje bezpłatnej rezerwacji sali, sprzętu lub zespołu artystycznego i ponosi odpowiedzialność za przedmiot użyczenia lub wydarzenie.

4. Wydarzeniu należy przez to rozumieć szkolenie, konferencję lub inną imprezę organizowaną przez najemcę.

5. Sprzęcie należy przez to rozumieć sprzęt multimedialny, oświetleniowy, nagłaśniający, wystawowy, cateringowy, pozostający w dyspozycji ZDK.

6. Zespole lub soliście należy przez to rozumieć zespół i solistę uczestniczącego 
w zajęciach ZDK.

7.  Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy dokument regulujący zasady wynajmu sal i sprzętu oraz innych usług świadczonych przez ZDK.

8. Organizatorze należy przez to rozumieć organizatora Wydarzenia

9. Uczestniku  należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w Wydarzeniu.

10. Umowie należy przez to rozumieć umowę cywilno-prawną zawartą pomiędzy ZDK 
i Kontrahentem, której przedmiotem jest najem powierzchni, sprzętu, bądź wykonanie innej usługi.

 

II. OGÓLNE ZASADY REZERWACJI I NAJMU

 

§ 2. 1. Wstępnej rezerwacji sal, sprzętu i innych usług można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 14 dni przed terminem wynajmu sali/sprzętu lub innych usług.

2. Rezerwacja zespołu artystycznego i/lub solistów dokonywana jest na 1 miesiąc przed wydarzeniem.

3. Decyzję o zawarciu umowy w trybie krótszym niż określona w pkt 1 i 2 podejmuje Dyrektor ZDK.

4. Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń i sprzętu przysługuje następującym podmiotom:

1) kołom i sekcjom zainteresowań działających przy ZDK,

2) jednostkom organizacyjnym gminy,

3) innym podmiotom wykonującym zadania ustawowe gminy.

§ 3. 1. Ostatecznej rezerwacji należy dokonać bezpośrednio, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (decyduje data wpływu).

2. Ostateczna rezerwacja wynajmu sali lub sprzętu ZDK, bądź innych usług, oznacza, 
że została zawarta umowa cywilno-prawna na wykonanie usługi o określonej w zgłoszeniu 
wartości zgodnej z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2020 Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury  z dnia 02.01.2020 r.  

§ 4. 1. ZDK zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji w kwocie od 500,00 zł do 1000,00 zł.

2. W przypadku nie wystąpienia zniszczeń w wynajmowanych salach i sprzęcie – kaucja zostanie zwrócona najemcy w terminie 3 dni od daty zakończenia okresu wynajmu.

§ 5. 1. W celu zawarcia umowy należy przedstawić:

1)      pełną nazwę, adres i NIP Najemcy,

2)      dane osoby uprawnionej do reprezentowania najemcy lub stosowne pełnomocnictwa,

3)      określenie terminu wynajmu sal i ich ustawienia/ przygotowania,

4)      określenie specyfikacji sprzętu i termin jego wynajęcia,

5)      rider techniczny wydarzenia,

6)      scenariusz wydarzenia.

2. Umowę z Najemca podpisuje Dyrektor ZDK lub osoba go zastępująca.

§ 6. 1. Faktura za wynajem sal, sprzętów lub zespołów zostaje wystawiona w dniu Wydarzenia.

2. Płatność następuje gotówką lub przelewem w terminie 14 dni na konto ZDK.

§ 7. 1. Najemca otrzymuje dostęp do sali/sprzętu przed wydarzeniem, na czas określony 
w umowie najmu.

2. Najemca oświadcza, że w związku z Najmem nie zostaną złamane przepisy prawa pracy związane z wyznaczonym czasem pracy pracowników ZDK i warunkami socjalnymi oraz BHP zapewnionymi przez Organizatora.

3. W przypadku przedłużenia wynajmu sali lub sprzętu za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę wynajmu doliczana jest opłata według cennika.

4. ZDK rezerwuje sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenia wynajmu sali lub sprzętu w przypadku nakładających się innych rezerwacji lub imprez w tym samym czasie.

 

III. SPRZĘT NAGŁOŚNIENIOWY, OŚWIETLENIOWY I INNY

 

§ 8. 1. Osoba lub instytucja wypożyczająca sprzęt ponosi koszty jego transportu. Samochód musi być przystosowany do przewozu sprzętu elektronicznego. W razie niespełnienia tego warunku pracownik odpowiedzialny za sprzęt z ramienia ZDK zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu.

2. Najemca musi również  zapewnić ludzi do załadunku i rozładunku i rozłożenia/złożenia wynajmowanego sprzętu na własny koszt lub koszt ten wliczony będzie w koszt usługi
(pomoc techniczna).

3. Najemca jest odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt stanowiący własność ZDK od momentu załadunku, aż do momentu rozładunku i wniesienia go do ZDK. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe podczas najmu odpowiedzialny jest Najemca, który zostaje obciążany pełnymi kosztami likwidacji szkód i naprawy.

4. Najemca zobowiązuje się do właściwego użytkowania sprzętu w trakcie wynajmu oraz do właściwego zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych.

5. Najemca nie może użyczać lub wypożyczać sprzętu osobom trzecim.

§ 9. 1. Z zasady sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wypożyczany jest tylko i wyłącznie z obsługą (akustyk, specjalista ds. oświetlenia).

2. Wypożyczający sprzęt zobowiązuje się zapewnić dostęp do energii elektrycznej wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami i osobą z odpowiednimi uprawnieniami
(o ile są wymagane).

3. W trakcie wydarzenia Najemca zobowiązuje się zapewnić zaplecze socjalne pracownikom technicznym ZDK (dostęp do bieżącej wody i toalet) oraz posiłek w przypadku, gdy czas pracy pracowników przekroczy 8 godzin.

4. ZDK  nie wynajmuje: pojedynczych elementów nagłośnienia (np. okablowanie, końcówki mocy).

 

IV. WYNAJEM  POMIESZCZEŃ

 

§ 10. W dyspozycji ZDK znajdują się następujące pomieszczenia: 

1)  sala kinowa,

2)  hol,

3)  sala lustrzana,

4)  pracownie, 

5)  pomieszczenia części piwnicznej budynku ZDK

§ 11.1 Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie wynajmowanego pomieszczenia.

2. Najemca nie może użyczać lub wypożyczać sprzętu i sal osobom trzecim.

3. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych Najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w sali przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji Najemca powinien zawiadomić o tym fakcie osobę odpowiedzialną za salę.

§ 12. 1 Najemca, osoba prowadząca wydarzenie oraz jego uczestnicy zobowiązani są do:

1) przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku,

2) zabronienia wstępu na wydarzenie osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego rodzaju środków odurzających,

3) przestrzegania zakazu wnoszenia do sal posiłków i napojów gorących bez zgody wynajmującego,

4) przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian, drzwi i szyb,

5) ponoszenia odpowiedzialności za osoby pozostające pod opieką Najemcy lub osoby zaproszone przez niego,

6) dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych im przez Wynajmującego,

7) pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana

8) zwrotu sprzętu w stanie technicznym, w jakim został wypożyczony.

2. Najemca oświadcza, że podczas organizowanych w salach ZDK wydarzeń nie będzie naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich innych osób.

§ 13. 1. Najemca opuszczając salę po zakończeniu Wydarzenia zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem osobie odpowiedzialnej za salę.

2. Najemca wspólnie z osobą odpowiedzialną za salę zobowiązani są sprawdzić stan sali 
i sprzętu.

3. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w okresie wynajmu sali.

 

V. ORGANIZACJA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH I INNE USŁUGI

 

§ 14. 1. Zespoły artystyczne i soliści, którzy biorą udział w sekcjach artystycznych ZDK mogą uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych, których Organizatorem są podmioty lub osoby inne niż ZDK.

2. Niezależnie od czasu występu każdorazowo Wynajmujący lub Organizator ma obowiązek:

1) zapewnienia transportu dla zespołu/solistów lub zwrotu kosztów dojazdu,

2) zapewnienia posiłku dla solistów/zespołu i opiekunów o ile zaangażowanie, zespołu (próba, dojazd, pobyt/przyjazd) trwają dłużej niż 3 godziny,

3) przedstawienia zespołu podczas Wydarzenia, zgodnie z informacją przesłaną przez ZDK,

4) zapewnienia napojów chłodzących dla zespołu/solistów oraz opiekunów,

5) zapewnienia zaplecza w postaci garderoby i dostępu do toalet,

6) ubezpieczenia uczestników lub zwrotu kosztów ubezpieczenia.

§ 15. 1. Złotowski Dom Kultury świadczy również inne usługi, w szczególności związane z:

1) organizacją oraz obsługą imprez i wydarzeń,

2) prowadzeniem zajęć artystycznych,

3) wynajmem strojów i dekoracji,

4) wykonaniem scenografii i dekoracji,

5) wykonaniem projektów graficznych.

2. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji danej usługi stanowią część umowy zawieranej z Kontrahentem. 

 

VI. OBOWIĄZKI STRON

 

§ 16. Najemca zobowiązany jest podać cel wynajmu. Jeżeli cel wynajmu jest sprzeczny 
z niniejszym regulaminem ZDK może odmówić wynajmu lub przerwać wydarzenie w trakcie jego realizacji.

§ 17. Wynajmujący zobowiązany jest do terminowego zgodnego z umową wykonania usługi.

§ 18. 1. Zarówno Najemca, jak i Wynajmujący mogą odwołać Wydarzenie na warunkach określonych w umowie. W innych przypadkach stosowane będą kary umowne określone w umowie.

2. W przypadku okoliczności od niego niezależnych ZDK zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu sali, sprzętu zespołów i solistów.

                

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 19. 1. Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

2. Najemca nie przestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez ZDK oraz osoby trzecie.

§ 20. 1. ZDK zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu.

2. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie ZDK.

§ 21. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu sali w Złotowskim Domu Kultury 
w Złotowie poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla ZDK.