O nas

Złotowski Dom Kultury to samorządowa instytucja kultury, której celem jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych lokalnej społeczności poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, sztuki oraz aktywności obywatelskiej.

 

 

Deklaracja dostępności
 
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Wstęp deklaracji

Złotowski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Złotowskiego Domu Kultury: bipzdk.zlotow.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-20.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
-brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
-dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
-zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
-tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
-w filmach brak dostępności języka migowego.
-na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Pietrzak, adres e-mail: promocja@zdk.zlotow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 67 349 47 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek:

Złotowski Dom Kultury, al. Piasta 26

Do budynku prowadzą trzy wejścia: od Alei Piasta oraz od parkingu od strony ul. Moniuszki i od strony parkingu przy basenie Laguna.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Przed każdym wejściem znajdują się schody.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Dostęp do tłumacza języka migowego
Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Domu Kultury (z wyłączeniem sytuacji nagłych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zdk.zlotow.pl lub pod numerem 67 349 47 77. Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

imię i nazwisko osoby uprawnionej,
adres zamieszkania,
adres e-mail lub numer tel. kontaktowego,
wybraną metodę komunikowania się (PJM,SJM,SKOGN*),
informację na temat sprawy.
Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się (poza językiem migowym)

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:
kontaktu z instytucją za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,
załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.
W Złotowskim Domu Kultury dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

poczta elektroniczna: biuro@zdk.zlotow.pl,
telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefonu: 67 349 47 77.
 

Aplikacje mobilne

Brak.